Oldtidsveiene

Vårt område har i alle tider vært et gjennomfartsterreng, hovedsakelig mellom hovedstadsområdet og flatbygdene sønnenfor oss, og til og fra utlandene i sør. Allerede i Oldtiden, vi snakker om 3-4.000 år siden, var det særdeles ett veifar som ble brukt. Vi kaller det i dag for

Oldtidsveien øst. Veien er i dag påvist og merket fra Ljan/Hauketo over Grønliåsen til Fløysbonn, fra

Fløysbonn næringsområde til Sønsterud innmark, og mellom Slåbråten i Oppegård syd og Grytebråten.

Oldtidsveien vest, mellom Gjersjøelva helt nord på Svartskogplatået, og Solheim/Bålerud, og videre sørover mot Sjødal, er trolig helt sentral som lokal vei for ca 2000 år siden, og som gjennomfartsvei fra før kristendommen ble innført til 16-1700-tallet.

Kirkeveien mellom områdene øst for Gjersjøen og til kirken på Svartskog var nok i bruk som lokal vei allerede f.Kr. og ble helt sentral som fartsåre til og fra kirke fra 11-1200-tallet til begynnelsen av forrige århundre.

 

Oldtidsveiene regnes som blant våre viktigste kulturminner, ytterligere beskrivelser vil komme under:

 

KIRKEVEIEN:

En annen gammel vei som var i bruk fem til ca. 1920, var kirkeveien fra Greverud til Bålerud. Den gikk forbi Sætre til Flåtestad, over Gjersjøen ved Kurud og gjennom skogene derfra frem til kirken og ned til Bekkensten. Byggmester Alfred Sæter som var medlem av sognestyret fra før 1915 forteller at da Oppegård representanter skulle møte på Jaer skole fra Nesodden kl. 11 til herredsstyremøte, måtte de gå hjemmefra kl. 5 om morgenen. For fergeturen fra Flåtestad til Kurud betalte de 25 øre hver seg.

 

Kilde: Oppegård kommunes historie, Eivind Barca

 

OLDTIDSVEIEN ØST, GRØNLIÅSEN – FLØYSBONN:

Den som ikke har vært på Grønliåsen og gått strekningen fra Prinsdal til Fløysbonn, bør gjøre det. Terrenget er vakkert og variert, opp åsryggen fra nord, og langs toppen i ca. 1 km, med utsikt til alle kanter. Man passerer røyser underveis, særlig oppunder og på toppen, det meste på Oslo-siden av kommunegrensen.. Tar man fantasien i bruk, er det ikke vanskelig å forestille seg våre oldtidsforfedre ferdes på den tidens ”E6” til fots eller på slep, fra bygdene nordafor (før Oslo ble by) til flatlandene i syd, eller på jakt og røvertokter.

Hele saken finner du her.

Grønliåsen mot sør
 

OLDTIDSVEIEN ØST – fra Haugbro i Oppegård syd til Sønsterud

I artikkelen foran har vi beskrevet Oldtidsveien øst fra nord til sør, men bare til Sønsterud.  Nedenfor følger en beskrivelse av veien, men nå med utgangspunkt i Oppegård syd, og nordover til Sønsterud. Teksten er basert på en artikkel i Historielagets medlemsblad nr. 2-2003, men oppdatert ut fra formålet, terrengendringer, og kanskje her og der med ”ny” kunnskap……

Denne gang tar vi for oss strekningen Haugbro – Fløysbonn.

Dermed har vi dekket hele traseen for Oldtidsveien øst i kommunen. Denne traseen var den mest sentrale for gjennomgangstrafikken mellom Oslo og Østfold, og til/fra Bohuslän og København. Den var datidens riksvei nr. 1, men også viktig for ferdselen lokalt, bl.a. knyttet opp mot Fløysbonn hovedgård.

Hele saken finner du her.