Områderegulering Myrvoll-Ekornrud: Historielaget uttaler seg i reguleringssak
20 .november 2011
Vi har mottatt "Varsel om oppstart av planarbeid" hvor Historielaget er bedt om å gi kommentar til planarbeidet for oppretting av et nytt lokalsenter og boligområde ved Myrvoll-Ekornrud.

Planområdet ligger nord for Myrvoll stasjon og omfatter den såkalte trelasttomta og åsen rundt. Nærmere informasjon om høringen finnes også på kommunens hjemmeside, se

http://www.oppegard.kommune.no/Oppegaard/eSite.nsf/pub/RBFR8MBJHR?Open

Våre kommentarer, sendt 20. november 2011:

Øst i området, i den del av området som er planlagt å forbli et grøntområde finnes 2 gamle veifar som begge må bevares for ettertiden. Disse starter ved undergangen som krysser Tverrveien. Veifarene er:

· Mellom Østre Greverud og Østli (husmannsplass) er det registrert en hulvei. Denne fortsetter nordover mot Tømtehytta (Øvre Ekornrud) som ligger i reguleringsområdet og videre nordover mot Kolbotn. (Tur 13 i ”Til fots i Oppegård” går også her).

· Noen hundre meter etter undergang under Tverrveien deler stien seg. En stor og velbrukt sti går så oppover mot vest, over høydedragene nordover og kommer inn på rødmerket skiløype helt nord i området. Etter noen hundre meter ender denne i krysset Skiveien/Solbråtanveien.

Dette var en av hovedveiene nord-syd i kommunen før Skiveien ble etablert i 1930-årene. Dette bekreftes også av de tidligste kart over Oppegård. Vi ber om at begge veifar bevares, at disse forblir fortsatt tilgjengelige også for fremtidige turgåere.

Veiene utgjør også et stort potensiale for fremtidige turgåere som ønsker å gå kommunen nord-sør gjennom skogsterreng og stier. Det er nå mulig å gå tur fra Kolbotn til Greverud kun gjennom skog og sti i skogsterreng, kun avbrutt men noen korte turer på asfalt.

Oppegård Historielag anbefaler at man må ta vare på våre eldste veifar, og bruke de som våre fremtidige turstier, til glede for kommende generasjoner. Et svært godt eksempel på slik bruk er Oldtidsveien over Grønliåsen.