Historielaget uttaler seg i reguleringssak
9.mai 2011
Vi har mottatt "Varsel om igangsettelse av planarbeid" hvor Historielaget er bedt om å gi innspill til planarbeidet for "Lienga 4". Området er i dag ubebygd og regulert til næringsforhold, og ligges vis-a-vis IBM, men på andre siden av Mastemyrveien. 

Vårt innspill, sendt 8. mai 2011:
1) Husmannsplassen Lienga:  
Plassen er en av tre husmannsplasser som tilhørte storgården Li gård. Li gård er en av de 17 middelaldergårdene symbolisert i Oppegårds kommunevåpen. Lienga er også nærmere beskrevet i "Kalender for 2011" utgitt av Oppegård Historelag (kopi vedlagt).
Vi ber om at murrestene etter Lienga husmannsplass forblir uberørt og at terrenget rundt parkbehandles skånsomt. Senere kan det settes opp pausebenk og informasjonsskilt/tavle på denne plassen. Oppegård Historielag er gjerne med på en kunnskapsutvikling for informasjonen.
 
2) Veifaret ved Mastemyr:
Gjennom området går et gammelt veifar, lett påviselig i terrenget og på kartet dere bruker. Dette er den eneste inntakte del av veien mellom Fløysbonn og Stubljan. Veien kan knyttes til Oppegårds tidligste historie, fra urgården Fløysbonn og ned til sjøen (Hvervenbukta).
Vi ber om at det utføres en arkeologisk undersøkelse av selve veifaret og de nærmeste metrene i terrenget langs den. F.eks. at et metallsøk gjennomføres i samarbeid med Kulturminneforvaltningen i Akershus Fylkeskommune. Historielaget kan gjerne være utøver for en slik undersøkelse.
Videre ber vi om at veien blir skånsomt behandlet i en utbygging, og gjerne utformet som et miljøprosjekt ("Mastemyr gangvei").
 
+++++++++    Slutt på innspill   ++++++

Besøk av Lienga 4 anbefales: For de fleste er Lienga 4 et ukjent område, en tur hit anbefales for selv å se på kulturminnene. Turen anbefales da å starte fra veikrysset Mastemyrveien/Trollåsveien.  Parkering i området er ikke mulig pga. omfattende veiarbeider.